OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE
UKAZY.ASTRO.CZ
STAV OBLOHY
POZOROVÁNÍ
HALOVÉ JEVY

Seznam halových jevů

Ilustrační snímek
Nejkompletnější seznam halových jevů
 
Jednotlivé jevy existují v mnoha různých formách, které odrážejí různé tvary ledových krystalů a specifické orientace, ve kterých se v ovzduší mohou vyskytovat. Do hry vstuje ještě výška světelného zdroje nad horizontem, na které závisí konkrétní tvar určitého halového jevu.
Některé jevy byly pozorovány třeba jen jednou, nebo dokonce vůbec a jejich existence se předpokládá čistě jen teoreticky. Pro přehlednost se jsou níže uvedené jevy děleny na hala (tj. kruhy kolem Slunce o různém poloměru), parhelia, oblouky a další jevy. Poslední sloupec udává typ či orientaci krystalu.

 Hala
6° halo Fotograficky zachyceno 10. prosince 1998 na jižním pólu, vyžaduje speciální orientaci pyramidálních krystalů ?P
9° halo, Van Buijsenovo halo Poměrně vzácné, vzniká na pyramidálních krystalech, mohou se vyskytnout i 9° parhelia pozorovatelná nad a pod Sluncem (Měsícem). P
12° halo Velmi vzácné halo, fotograficky zachyceno 10. prosince 1998 na jižním pólu, vyžaduje speciální orientaci pyramidálních krystalů. ?P
18° halo,
Rankinovo halo
Velmi vzácné halo, objevující se ve vzdálenosti asi 18 stupňů od Slunce, spolu s dalšími haly (alespoň většinou), jako jsou 9, 20 a 22-ti stupňové hala. Existuje několik fotografií, nákresů a pozorování. P
20° halo,
Burneyovo halo
Asi nejkrásnější fotografie vzácného 20-ti stupňového hala, byly pořízeny 10. 4. 2001 ve Finsku, kdy se na obloze objevilo několika stupňové halo (přesněji byla viditelná 9, 18, 20, 23, 35 a 46-ti stupňová hala). P
22° halo,
malé halo
Nejběžnější halo vznikající na náhodně orientovaných krystalech. S
23° halo,
Barkowovo halo
Velmi vzácné halo, které vzniká na pyramidálních ledových krystalech, fotografie byly pořízeny 10. 4. 2001 ve Finsku. P
24° halo,
Dutheilovo halo
Velmi vzácný jev, plete se s malým halem. Fotografie například z Německa, kde se podařilo toto halo vyfotografovat dne 3. 4. 1998. P
28° halo,
Scheinerovo halo
Existuje pozorování Scheinera na jeho kresbách, pozorováno též M. Riikonenem v Chile. K
35° halo,
Feuilleeovo halo
Velmi vzácné, slabé a nejasné halo vznikající na pyramidálních krystalech. P
46° halo,
velké halo
Vzniká na náhodně orientovaných šestibokých krystalech, je vždy slabší než současně viditelné malé halo. S
Spojené dotykové oblouky Spojený horní a dolní dotykový oblouk v oválné halo opisující malé halo (angl. "circumscribed halo") S
Eliptické halo Vzniká hlavně na Altocumuls virga, může být viditelných i více elips současně. ?
Heveliovo halo Pravděpodobně šlo o subhelický oblouk. ?
Bottlingerovy prstence Asi dvě elipsy okolo spodního slunce? ?

 Parhelia
9° parhelia Vznikají dole nebo nahoře u 9° stupňového malého hala. Pro jejich výskyt je zapotřebí velmi vzácných a málo častých ledových krystalků P
18° parhelia  Vznikají na obou stranách slunce, většinou na viditelném 18-ti stupňovém halu. Tyto parhelia byla pozorovaná a fotografovaná i v Německu. P
20° parhelia Vznikají dole a nahoře na 20-ti stupňovém halu (většinou). Podobně jako u předchozích, se jedná o velmi vzácný jev. P
vedlejší slunce,
22° parhelia
Dobře známá vedlejší slunce, po malém halu asi nejčastější halový jev.
Vzniknou-li ve světle Měsíce, užívá se pro ně pojem paměsíce resp. paraselenia.
D
23° parhelia Podobně jako 20-ti stupňová parhelia, existuje horní a dolní parhelium (popř. jen jeden oblouk). Velmi vzácný jev, který vzniká na již tak vzácném 23° halu. P
24° parhelia Horní a dolní parhelia. Jsou záznamy o pozorování obou parhelií na velmi vzácném 24° stupňovém halu. P
28° parhelia Také jsou známá jako horní a dolní, přičemž dolní parhelium nebylo doposud ještě nikdy pozorováno. Existují jen velmi sporadická pozorování horního parhelia.  K
35° parhelia Vznikají na velmi vzácném a slabém 35° stupňovém halu. Dělí se na horní a dolní, vzácně pozorovány. P
44° parhelia Velmi vzácná parhelia, jde o vlastně o "parhelium 22° parhelia". Byla jen několikrát vyfotografována, např. při velkém úkazu halových jevů v Saskatoonu 3. 12. 1970 (kromě nich byl tehdy pozorován i vzácný Kernův oblouk). D
66° parhelia Podle výzkumů a simulací mohou teoreticky vzniknout v přírodě, ale doposud nejsou známy žádné doklady o jejich pozorování. D
90° parhelia Nejnovější simulace potvrzují, že je možné, aby tato parhelia vznikla v přírodě, ale jednalo by se o velmi vzácný úkaz. Existuje však několik nepřesvědčivých pozorování. D?
120° parhelia,
boční slunce,
paranthelia
Vzácná zjasnění na parhelickém kruhu, většinou bělavá, jsou ale známy i případy, kdy měla duhové (nebo alespoň červené a modré) zbarvení.
Vzniknou-li ve světle Měsíce, užívá se pro ně pojem boční měsíce resp. parantselenia.
D
134° parhelia Byly simulovány, ale v přírodě asi nemohou vzniknout tak orientované krystaly, které by dovolily vzniknout 134° stupňovým parheliím. Nejsou známa žádná pozorování. ?
22° spodní parhelia Jedná se vlastně o parhelia po stranách spodního slunce. Pozorovatelná z hor a letadel. D
73° spodní parhelia Výzkumy hovoří pouze o teoretickém možnosti výskytu těchto parhelií. Zatím nejsou známá žádná pozorování. D
120° spodní parhelia Velmi vzácný jev. Spodní (sub-horizontání) obdoba 120° bočních sluncí. D
Liljequistova parhelia Tato parhelia se nachází ještě dále za 120-ti stupňovými parhelii, před protisluncem (antiheliem). Pozorována během velkého úkazu 11. ledna 1999 na Jižním pólu. D
Liljequistova spodní parhelia Podobně jako normální Liljequistova parhelia, se nacházejí za 120° stupňovými parhelii na tzv. subparhelickém kruhu. Jde o velmi vzácný halový jev. D
Spodní slunce Odraz slunce na ledových krystalech pod úrovní horizontu, lze jej pozorovat na horách a z letadel. D, S
Protislunce,
antihelium
Světlá skvrna na parhelickém kruhu naproti Slunci. S
Spodní protislunce,
subantihlelium
Vzácná světlá skvrna na subparhelickém kruhu. S

 Oblouky
9° dotykové oblouky Horní a dolní 9° dotykový oblouk. Jedná se o velmi vzácné jevy. Vznikají na 9° halu. P
18° dotykové oblouky Horní a dolní (dosud nebyl pozorován)oblouk, vzniká na ještě vzácnějším 18° halu. P
20° dotykové oblouky Vznikají po stranách 20° hala. Velmi vzácný halový jev. P
22° dotykové oblouky Horní a dolní dotykový oblouk, jde o častý halový jev. Při větší výšce Slunce se oblouky spojí v ovál a opisují malé halo. S
24° dotykové oblouky Horní a dolní oblouk (dosud nebyl pozorován), vzniká na 24° halu, velmi vzácný halový jev.  P
28° dotykové oblouky Horní a dolní oblouk (?)  K
35° dotykové oblouky Horní a dolní oblouk (dosud nebyl pozorován), vzniká na 35° halu, velmi vzácný halový jev.  P
Dotykové oblouky
velkého hala
Viz supralaterální a inralaterální oblouk  S
Cirkumzenitální oblouk Oblouk výrazných barev v podobě části kružnice s pomyslným středem v zenitu (nemůže být však celým kruhem), může se vytvořit, jen pokud je Slunce (Měsíc) níž než 32° nad obzorem. D, S
Cirkumhorizontální oblouk Obdoba předchozího oblouku nízko při obzoru, pokud je Slunce (Měsíc) vysoko nad obzorem.  D, S
Supralaterální oblouk Oblouk objevující se nad velkým halem  S
Infralaterální oblouk Oblouky po stranách velkého hala  S
28° supralaterální a infralaterální oblouk Velmi vzácné oblouky, vznikají u 28° hala. K
Helický oblouk,
sluneční oblouk
Vzácný jev ve tvaru smyčky procházející sluncem a obkružující zenit  S
Subhelický oblouk,
oblouk spodního slunce
Velmi vzácný halový jev, který vzniká za stejných podmínek jako oblouk helický, je však méně zřetelný. Na straně Slunce vybíhá z pod obzoru, na zadní straně oblohy se nachází nad parhelickým kruhem, ale ještě pod Wegenerovým obloukem. S
Antihelický oblouk,
oblouk protislunce
Též subantihelický oblouk. Jde o velmi vzácný jev, je nejjasnější u zenitu (výše nad cirkumzenitálním obloukem) a stáčí se dozadu směrem k protislunci. Označení subantihelický oblouk znamená část antihelického oblouku, která je pod obzorem. S
Parryho oblouky Můžeme pozorovat horní i dolní Parryho oblouk. Tento oblouk se nachází nad 22° halem, někdy s přítomností horního dotykového oblouku. Vzhled závisí na výšce Slunce nad obzorem. S
Parryho supralaterální oblouky, horní Tapeovy oblouky Velmi vzácný halový jev, poprvé fotografován na jižním pólu v roce 1986. Jedná se o malé zjasnění (výjimečně malé obloučky) na supralaterálním oblouku. S
Parryho infralaterální oblouky, dolní Tapeovy oblouky Velmi vzácný halový jev, poprvé fotografován na jižním pólu též v roce 1986. Jedná se o zjasnění infralaterálního oblouku blízko obzoru. S
Lowitzovy oblouky Horní a dolní oblouk, spojuje obě parhelia nahoře nebo dole (nebo obojí) s malým halem. D
Reflexní Lowitzovy oblouky, Schultzovy oblouky Oblouky se dělí na Spodní Lowitzův oblouk a na Shultzův oblouk A i Shultzův oblouk B D
Wegenerův oblouk Vzácný jev, oblouky vybíhají od horního dotykového oblouku a táhnou se oblohou nad parhelickým kruhem k protislunci. S
Trickerův oblouk Velmi vzácný oblouk (oblouky). Lze pozorovat při velmi jasném protislunci, které protínají ve tvaru "X". Většinou jsou doprovázené jinými jevy, jako Greenlerovým difusním obloukem. S
Greenlerův oblouk Podobně jako Trickerův oblouk, i tento velmi vzácný oblouk (spíše oblouky) se nachází v blízkosti protislunce a vystřelují nahoru a dolů ve tvaru "X". S
Hastingsův oblouk Velmi vzácný halový jev. Nachází se v těsné blízkosti nad Wegenerovým obloukem a prakticky jej obkresluje. S
Moilanenův oblouk Velmi vzácný halový jev, který vypadá jako velké „V“ nad Sluncem a může být součástí halového sloupu. Spolu s ním může být pozorovatelný i horní dotykový oblouk. ?
Kernův oblouk Velmi vzácný halový jev. Jsou známé dva typy Kernova oblouku. První typ má podobu bílého oblouku, který se vytvoří ve stejné výšce jako cirkumzenitální oblouk, ale na protilehlé straně oblohy. Druhý typ je znám jako kompletní kružnice kolem zenitu. Barvu má vždy bílou a může se zdát že spojuje cirkumzenitální oblouk v kružnici. D
Tapeovy oblouky Viz Parryho supralaterální a Parryho infralaterální oblouky. S

 Další jevy
Parhelický kruh Též horizontální kruh. Bělavá kružnice obkružující oblohu ve stejné výšce jako Slunce.
Vznikne-li ve světle Měsíce, užívá se pro něj pojem paraselenický kruh.
D, S
Spodní parhelický kruh Velmi vzácný halový jev, který je pozorovatelný většinou z letadla, hor. Obdoba parhelického kruhu pod horizontem. D, S
Halový sloup Halový sloup patří k poměrně častým jevům. Jde o světlý pruh procházející vertikálně Sluncem či Měsícem pozorovatelný nejčastěji při jejich západu či východu. D
Sluneční kříž Viz parhelický kruh a halový sloup.  
Modrá skvrna na parhelickém kruhu Několikrát pozorovaná barevná část na parhelickém kruhu, kde se může objevit modré, zelené zbarvení. Závisí na výšce Slunce nad obzorem. Dosud není zcela objasněna. D

Typy krystalů: D - destičky, S - sloupky, P - pyramidální krystaly, K - kubické krystaly

Výše uvedený seznam vznikl za podpory internetových zdrojů a jeho spoluautorem je Patrik Trnčák ve spolupráci s Jarmo Moilanenem (kompletní seznam s odkazy na snímky v pdf).

 
Pokračování - tvar halových jevů při různé výšce Slunce